Tüketici Mevzuatı Gereğince Ön Bilgilendirme Formu

  1. SATICI’YA İLİŞKİN BİLGİLER

                 

Ticari Unvan                 :

Adres                            :

Telefon                         :

Faks                              :

E-posta Adresi              :

 

     2. ALICI’YA İLİŞKİN BİLGİLER

 

Adı Soyadı / Unvanı     :

Adres                            :

Telefon                         :

E-posta Adresi              :

 

     3. KONU

 

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’ nun konusu; ALICI’nın www.        internet sitesi üzerinden ürünlerin satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

 

    4. ÜRÜN BEDELİ

 

Ürün bedelleri seçilen ürüne göre değişmekte olup, www.         internet sitesinden ilan edilmiştir. İlan edilen ürün bedelleri ve vaatler güncelleme yapılana ve/veya değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerliliğini korur. Ancak hatayla yanlış yazılan fiyat farklılıklarında SATICI’ nın ALICI’ ya bildireceği güncel fiyat geçerli kabul edilecektir. Hata durumlarında ürün bedelinden fazla çekim yapılmışsa farkı iade edilir. Ürünün gerçek fiyatı, ilan edilenden farklı ise ALICI’ ya gerçek fiyat bildirilir. ALICI’ nın talebi doğrultusunda gerçek bedel üzerinden satış gerçekleştirilir ya da satış iptal edilir.

 

Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması .                                Adet                                    Tutar

Ürünün Cinsi

Kargo Ücreti

KDV

Genel Toplam
 

Sipariş Tarihi              :

Ödeme Tipi                :

Ödenen Tutar             :

Teslim Edilecek Kişi   :

Teslimat Adresi          :

Fatura Adı                  : 
Fatura Adresi             : 

Fatura Telefon                        :

 

      5. ÖDEME ŞEKLİ

 

Ödemeler kredi kartı ve diğer online ödeme yöntemlerinden biri kullanılarak yapılabilir. Sipariş konusu ürün için işbu Ön Bilgilendirme Formu’ nun ALICI tarafından online olarak onaylanmış olması ve ürün bedelinin ALICI’ nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI’ nın ürünü verme yükümlülüğünden kurtulmuş olduğu kabul edilir.

 

      6. CAYMA HAKKI

      6.1 ALICI, Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) kapsamında satın aldığı ürüne ilişkin olarak, Sözleşme’nin imzalanmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI‘ ya işbu Sözleşme’ de belirtilmiş iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin Sözleşme’ den cayma hakkını kullanabilir.

 

      6.2 Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

 

      6.3 ALICI’nın cayma hakkını kullanması halinde, kendisine verilen ürünün faturasını ve iade formunu eksiksiz olarak SATICI’ ya teslim etmesi gerekmektedir.

 

       6.4 SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 (on) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür

 

       6.5 ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle iade imkânsızlaşırsa ALICI, kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 

       6.6 Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Durumlar:  ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak hazırlanan ya da tasarlanan ürünlerde, ALICI’nın isteği doğrultusunda orijinal boyutu ya da tasarımında herhangi bir değişiklik ya da ilave yapılan ürünlerde, etiketi, ambalajı ya da kutusu hasara uğramış ürünlerde, yeniden satışı mümkün olmayan ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz.

 

       6.7 ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, elektronik ortamda anında ifa edilen ürünler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi mevzuat gereği mümkün değildir.

        7. GEÇERLİLİK

 

İşbu Ön Bilgilendirme Formu, elektronik ortamda ALICI tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

 

        8. YETKİLİ MAHKEME

 

ALICI; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ALICI’ nın mal veya ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapabilir.

 

        9. SON HÜKÜMLER

 

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’ nda yer alan ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan doğarak tüketicilere hukuki koruma sağlayan madde hükümleri sadece ALICI’nın tüketici olduğu hallerde geçerli olarak hüküm ifade edecek olup; ALICI’ nın 6502 sayılı Kanun’da yer alan Tüketici tanımına uymadığı hallerde ilgili maddeler Taraflar arasında hüküm ifade etmeyecektir.

 

ALICI; ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.